explore:

Bradley, J. C. 1908. The Evaniidae, ensign flies, an archaic family of Hymenoptera. Transactions of the American Entomological Society 34:101-194.

Taxa (in this database) described in this work:

Acanthinevania, Semaeomyia, Szepligetella, Acanthinevania szepligeti, Evania szepligetii, Evaniella cameroni, Evaniella semaeoda, Hyptia bakeri, Hyptia harpyoides, Hyptia nyctoides, Hyptia prosetethetra, Hyptia mylacridomanes, Hyptia hyptiogastris, Hyptia texana, Parevania schlettereri, Evania enderleini, Evania urbana, Semaeomyia barticensis, Semaeomyia kiefferi, Semaeomyia taschenbergi, Evania maximiliana, Evania miniacei, Acanthinevania mulleri, Acanthinevania magretti, Zeuxevania tenuistylus, Acanthinevania exima, Evania geminata, Evaniini, Hyptiini, Semaeomyia magna, Semenovius, Tropaulacus, Pristaulacus (Neaulacus), Interaulacus, Pristaulacus torridus, Pristaulacus kiefferi, Pristaulacus dentatus, Pristaulacus hopkinsii, Aulacus ashmeadi, Aulacus minnesotae